آغاز دوره آموزش پایه مدیریت بحران خوزستان، ایلام و لرستان در آبادان