بلایی که نوجوان 15 ساله بر سر فرمانده اش بعد از ازدواج با مادرش آورد