دوست پسرم مرا به خانه نیمه کاره ای برد / از رفتارهای زشتش خشکم زده بود