درخواست عجیب پدری که دخترش مورد آزار و اذیت پسر هوس باز قرار گرفته بود