خود آزار و دیگر آزار / پایانی تلخ برای جانیان عاشق