عذاب وجدان داشتم / احساس می‌کردم همسرم با این فرد ارتباط پنهانی دارد