زن جوان خود را در برابر تهدیدهای مرد شیطانی دید / بعد آزار و اذیت شدن از خودرو پرتاب شد