زندانی کثیفی که خود مورد آزار و اذیت وحشیانه زندانیان قرار گرفت / اگر نامی از آنان بیاورم مرا می کشند + عکس