وقتی به ارتباط پنهانی امیر با دختری پی بردم نقشه شومش را اجرا کرد