حمید با دوست حیوان صفتش مرا طعمه هوس های کثیف خود کرد