کار وقیحانه دو پسر با دختر جوان در کنار خیابان خلوت