آمادگی پلیس برای بازگشایی مدارس/ توصیه به والدین دانش آموزان