مایع ریخته‌شده بر روی صورت زن محمودآبادی وایتکس بود نه اسید