خروج هواپیمای مسافربری از باند فرودگاه بین المللی تبریز حادثه نیافرید