تمام مدارس تا پایان امسال به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند