جایزه فناوری اطلاعات برتر (فاب) به سه محصول برتر تعلق گرفت