مراحل جدید اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی آغاز شد