قسمت پنجاه و سوم (موضوع داغ هفته: آغاز به کار نمایشگاه خودرو پاریس)