سرمایه گذاری دو میلیارد یورویی بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری اروپا در حوزه اینترنت اشیا