با روشی ساده فایل های ناپدید شده و ویروسی فلش را بازگردانید