بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان در چین برای گوش دادن به صدای آدم فضایی ها افتتاح شد!