استفاده از پست‌های شبکه‌های اجتماعی به عنوان شاخص آلودگی هوا