بلک‌بری امتیاز صفحه‌کلید QWERTY خود را واگذار می‌کند