کدهای دستوری پرداخت الکترونیک تا پایان مهر فعال‌ هستند