گارمین ردیاب سلامت vivofit Jr را برای کودکان رونمایی کرد