بیش از چهار میلیارد نفر از جمعیت زمین همچنان به اینترنت دسترسی ندارند