عناوین بیشتری از اکس باکس ۳۶۰ به نسل هشتم کنسول‌ها می‌آیند