تلفن هوشمند Pro 5 از میزو و ارائه اسکرین تایمی برابر با هشت ساعت