رکوردی تاریخی در دنیای گیم که در عرض یک روز دو بار جا به جا شد!