پیوستن به FATF تمایل ایران به گسترش روابط با جهان را ثابت می‌کند