حضور کم سابقه خبرنگاران و عکاسان در دیدار ظریف و ماس