روزنامه انگلیسی مدعی شد؛ ابوبکر بغدادی در افغانستان پنهان شده است