اجرایی شدن سهم آمریکا در برجام با روی کار آمدن ترامپ عملی نخواهد شد