داداشی: از نظر فقهی مرد،‌ نان‌آور خانواده است، نه زن