آمریکا پول نقد را به کشور تروریستی ایران پرداخت کرد!