رئیس پلیس دبی: یهودیان عموزاده‌های ما هستند یک کشور به آن‌ها بدهید!