لاف زنی آقای خاتمی درباره گفت و گوی تمدن ها با فتنه تناسب ندارد!