کیفیت و کمیت کمکهای تجهیزاتی و مستشاری ایران و روسیه به سوریه چگونه است؟