ضربه به امنیت و آرامش کشور، هدف جبهه غربی - عربی در نا امن کردن منطقه است