محبیان: اصولگراها رکود کاندیدا دارند/ مرجع نهایی جامعتین است