انحصارگرایی یکی ازآفت‌های اقتصاد کشور است/تبیین فقهی اقتصاد مقاومتی بر دوش حوزویان است