ستاد مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران تشکیل شد