آقای بنی صدر شما مخالف ولایت فقیه هستید نمی توانید رئیس جمهور شوید!