درخواست رییس جمهور کره جنوبی از مردم کره شمالی: فرار کنید