مسعود رجوی، به صدام قول داد تهران را سه روزه اشغال کند!