بدعهدی آمریکا را کتمان کنید تا حرف منتقدان تأیید نشود!