حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن علت مخالفت دشمن با سپاه است