توئیت رئیس‌جمهور روحانی به افتخار سالنی بازان تاریخ‌ساز