تلاش دولت فراهم کردن جامعه‌ای مناسب برای زندگی همه ایرانیان و از جمله سالمندان است