پیشرفت کشور نیازمند مدیریت جهادی است و و این امر با پشت میزنشینی میسر نمی‌شود